En seremoni etter avdødes og etterlattes ønsker:

Ved kirkelig gravferd er man underlagt kirkens tradisjoner og ritualer for gravferd. Det betyr blant annet at man skal velge salmer fra salmeboken i begravelsen, presten har bønn, tekstlesning og velsignelse. For mange er dette et godt og riktig valg som er forbundet med lange tradisjoner og kristen tro.

Ved livssynsåpen gravferd står familien helt fritt til å forme innholdet i seremonien. Det betyr at man selv kan velge musikk, tekster og innhold i seremonien; herunder innslag av f.eks dans eller fremvisning av bilder/video. Seremonien ledes gjerne av en gravferdstaler, eller av et familiemedlem. Familie og venner kan bidra med taler, sang og dikt, eller gravferdstaleren kan holde talen på vegne av familien.

Her er det ofte stort fokus på personlige, tilrettelagte seremonier. En livssynsåpen seremoni har mange likhetstrekk med en tradisjonell begravelse: kisten er tilstede, lys er tent og det er ofte pyntet med blomster. Det er musikk og taler. Viktige tradisjoner og ritualer er ivaretatt med dette. Forskjellen er at familien selv har full råderett og regi på seremonien, slik at det blir mer plass til å fokusere på det livet som har vært levd og å minnes dette. Man står også fritt til å velge om det skal være kistebegravelse eller kremasjon.

Nasjonal side om Livssynsåpen gravferd