Får jeg et gravsted selv om jeg ikke er medlem av kirken?

Alle borgere, uavhengig av om de er medlem av Den norske kirke eller ikke, har rett til å gravlegges på en offentlig gravplass.

Det er du som pårørende som bestemmer hvilken gravplass den avdøde skal gravlegges på. Man har rett til gratis gravlegging i den siste bostedskommunen til avdøde. Byrået kan veilede videre for alle spørsmål rundt dette.

 

Kan jeg bestemme noe om min egen begravelse?

Du kan sette opp ønsker om både seremonien og selve gravleggingen.

Kanskje har du et ønske om hvem som skal tale i begravelsen? En sang eller et dikt som du er ekstra glad i eller betyr noe spesielt? Uansett hva, kan et utfylt dokument med dine siste ønsker være til stor hjelp for pårørende ved en begravelse. Personlig Gravferd kan kostnadsfritt bistå med å sette opp et slikt dokument.

Pårørende er lovpålagt til å følge avdødes dokumenterte ønsker om for eksempel kremering og hvem som skal ha gravferdsretten (det vil si hvem som er juridisk ansvarlig for begravelsen).

 

Kan Personlig Gravferd hjelpe meg her jeg bor ?

Ja, vi kan bistå i mange kommuner.

Primærområdene våre er Drammen, Lier, Asker, Bærum, Røyken, Hurum, Sande, Svelvik, Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag, Rødberg, Modum, Sigdal, Krødsherad og Ringerike.

Vi er villige til å strekke oss langt for å imøtekomme ønsker, og dersom du bor et annet sted enn de nevnte vil vi gjerne at du ringer oss og spør. Vår telefon er betjent hele døgnet, hele året.

 

Dødsfall og arv

Når noen dør, skriver sykehuset eller legen ut en dødsattest. Arvingene må ta stilling til hvordan arven skal deles.

Der dødsmeldingen leveres på papir, skal dødsfallet meldes til tingretten. Vanligvis gjør begravelsesbyrået det på vegne av familien.

Der dødsmeldingen meldes elektronisk, vil meldingen går direkte til folkeregisteret og dødsårsaksregisteret. Tingretten skal ikke lenger motta papirkopi av den elektroniske legeerklæringen, men kan få bekreftet dødsfallet ved å slå opp i folkeregisteret.

 

Hadde avdøde opprettet testament?

Et testament kan ha bestemmelser om gjennomføring av gravferd i tillegg til fordeling av arv.

Hvis testamentet er oppbevart ved en av landets domstoler, vil tingretten bli klar over testamentet når dødsfallet registreres.

 

Oversikt over avdødes formue og gjeld

Hvilke verdier og gjeld dødsboet består av, kan ha betydning når arvingene skal avgjøre om og hvordan dødsboet skal gjøres opp.

Alle arvinger kan kontakte retten og få en såkalt formuesfullmakt. Den kan for eksempel brukes til å få siste års skattemelding og saldoopplysninger fra banker.

 

Arv og skifte

Med skifte menes oppgjør og fordeling av et bo. Arveoppgjør er en ofte brukt betegnelse på skifte av et dødsbo. Eiendeler og formue som avdøde har etterlatt seg, kan fordeles (skiftes) på flere måter.

 

Privat skifte

Det vanligste er privat skifte, det vil si at arvingene blir enige seg imellom om hvordan eiendelene og formuen skal fordeles. Ved et privat skifte påtar én eller flere av arvingene seg gjeldsansvaret etter avdøde. Det betyr at arvingen(e) står ansvarlig for all gjeld avdøde etterlot seg.

 

Offentlig skifte

Dersom arvingene ikke ønsker å ta ansvaret med å fordele avdødes formue og eiendeler, kan de be tingretten gjennomføre et offentlig skifte. Tingretten vil da som regel oppnevne en bobestyrer til å forvalte boet på rettens vegne.

 

Uskiftet bo

Dersom den som dør hadde felles barn med gjenlevende ektefelle eller samboer, har den gjenlevende rett til å slippe å skifte felleseiet med barna de hadde sammen. Dette kalles uskifte eller uskiftet bo. Fellesbarna venter da med å få sin arv til den gjenlevende mor eller far er død.

 

Gravferdsloven § 9. Hvem som sørger for gravferden.

Den som har fylt 18 år, kan i skriftlig erklæring fastsette hvem som skal ha rett til å sørge for gravferden. Erklæringen skal være underskrevet og datert.

Dersom det ikke foreligger erklæring som nevnt i første ledd, har avdødes nærmeste etterlatte over 18 år i følgende rekkefølge rett til å besørge gravferden: ektefelle, barn, foreldre, barnebarn, besteforeldre, søsken, søskens barn og foreldres søsken. Ektefelles rett etter første punktum gjelder likevel ikke dersom ektefellene på tidspunktet for dødsfallet var separert ved dom eller bevilling. Ektefelles rett etter denne bestemmelsen gjelder tilsvarende for person som levde i ekteskapsliknende samboerskap med avdøde da dødsfallet fant sted.

Ved uenighet om hvem som skal sørge for gravferden, treffes nødvendig avgjørelse av kommunen på grunnlag av bestemmelsene i første og annet ledd. Avgjørelsen kan ikke påklages.

 

Gravferdsloven § 9, 5. avsnitt. Hva skjer dersom ingen tar ansvar etter dødsfall ?

Dersom ingen sørger for gravferden, skal denne besørges av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet, eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.

 

Hvem kan ha en Humanistisk begravelse?

Alle som ønsker det, kan velge Humanistisk begravelse. En Humanistisk begravelse er et godt valg for alle som ønsker en verdig begravelse der den avdøde og de humanistiske verdiene er i fokus.

Dersom du ønsker en Humanistisk begravelse, trenger du kun å gi beskjed til begravelsesbyrået.

 

Visste du at:

 • Personlig Gravferd kan hjelpe deg med tilrettelegging og gjennomføring av minnesamvær.
  Vi ordner lokale, catering av mat og kaker, og serviceinnstilte hyggelige mennesker som sørger for alt det praktiske. Enkelt og trygt. Og husk; det er ingen påslag av kostnader.

 

 • Gravferdsloven § 12. Frist for gravlegging.
  Dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet.
  Dersom avdøde er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 6 måneder etter dødsfallet.
 • Gravferdsloven § 20. Privat gravsted og spredning av aske.
  Når særlige grunner foreligger, kan statsforvalteren gi tillatelse til at private får anlegge gravsted for gravlegging av askeurne på egnet sted. Statsforvalteren kan sette vilkår for tillatelsen.

Statsforvalteren kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at den som skal sørge for vedkommendes gravferd sprer asken for vinden. Tillatelse kan også gis etter vedkommendes død når det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. Slik tillatelse kan også gis for aske etter barn når nærmeste etterlatte ønsker det. Statsforvalteren kan sette vilkår for tillatelsen.

 • Livssynsåpen gravferd  – Et alternativ til de som ønsker en personlig tilpasset gravferd.
  Noen kommuner har egne livssynsnøytrale seremonirom, andre alternativer kan være kapell, offentlige krematorier, kulturhus, forsamlingshus, i hjemmet eller ute i friluft. Det kan også for noen være aktuelt med en idrettshall eller et konsertlokale.

 

 • Personlig Gravferd formidler blomsterbestillinger helt uten påslag i prisen.
  Vi har lang erfaring i å veilede pårørende ved valg av dekorasjoner og sløyfetekster. Mer informasjon og forslag finner du på www.personliggravferd.no
 • Hos Personlig Gravferd kan alle bestille blomster. Uansett anledning. Vi leverer blomster til alle seremonier, uansett hvilket byrå som har seremonien. Vi besørger blomster levert hjem for de som ønsker å sende varme tanker og kondolere de etterlatte med noen nydelige blomster.

 

 • Hos Personlig Gravferd har vi en stor utstilling av gravsteiner, gravlykter og annet tilbehør til gravstedet. Vi har et rikt utvalg fra små, rimelige til større påkostede gravsteiner. Vi kjenner regelverket til alle gravlunder og sørger for alle søknadspapirer. Prisen på stein inkluderer også oppsetting og MVA. Ingen overraskende kostnader i ettertid.  Se hele katalogen på www.personliggravferd.no